Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/-czką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • jest osobą dorosłą w wieku 18-64 lat, chcącą z własnej woli uczestniczyć w szkoleniach i kursach
  • posiada wykształcenie co najwyżej średnie
  • zamieszkuje, pracuje lub uczy się na terenie województwa lubelskiego

W projekcie wezmą udział 144 osoby – 64 kobiety i 80 mężczyzn, w tym:

  • osoby w wieku 18-24 lata – 9 kobiet, 13 mężczyzn
  • osoby bezrobotne - 16 kobiet i 20 mężczyzn,
  • osoby nieaktywne zawodowo - 16 kobiet i 20 nieaktywnych mężczyzn,
  • osoby pracujące - 32 kobiety i 40 mężczyzn,

a także :

  • osoby niepełnosprawne – 22 kobiety i 26 mężczyzn
  • osoby z obszarów wiejskich – 26 kobiet i 32 mężczyzn
  • 14 z Uczestników/-czek projektu to osoby w wieku 18 - 24.

Uczestnikami projektu mogą być osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak i pracujące.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki