O projekcie

Projekt pt. „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w obszarze ICT przez 144 uczestników projektu (80 mężczyzn, 64 kobiety) w wieku 18-64l. (w tym 72 osoby w wieku powyżej 50 r.ż. i 44 osoby niepełnosprawne) z wykształceniem co najwyżej średnim, uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego w terminie 01.06.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki